หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
2. เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ใบงาน

1. ให้นักเรียนแต่ละคน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดย คลิกที่นี่
2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนด้านล่าง
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5  กลุ่ม  เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ
เช่น Internet, หนังสือในห้องสมุด แล้วจัดทำ VDO นำเสนอ
และทำการอับโหลดไว้ที่ Youtube หลังจากนั้น Post แจ้ง link ด้านล่าง
โดยแบ่งหัวข้อดังนี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  5  หน่วย 
กลุ่มที่ 1 หน่วยประมวลผลกลาง
กลุ่มที่ 2 หน่วยความจำหลัก
กลุ่มที่ 3 หน่วยความจำสำรอง
กลุ่มที่ 4 หน่วยรับข้อมูล
กลุ่มที่ 5 หน่วยส่งออกข้อมูล
4. ทำแบบฝึกหัด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6. ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบหลังเรียน คลิกที่นี่

เครื่องคอมพิวเตอร์  คือ  ส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  5  หน่วย  คือ 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU)
2. หน่วยความจำหลัก   (MainMemory)
3. หน่วยความจำสำรอง 
(External Storage)
4. หน่วยรับข้อมูล 
(Input Unit)
5. หน่วยส่งออกข้อมูล (Output Unit)

 

CPU            1. หน่วยประมวลผลกลาง  (หรือ Processor)             หน่วยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่า  หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณ  ประมวลผลข้อมูลต่าง  ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงาน  การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์ประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  เรียกได้ว่าซีพียูนี้เปรียบเหมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์

           

  2. หน่วยความจำหลัก  

            หน่วยความจำหลัก  มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่จะให้ซีพียูเรียก
ใช้งานได้
หน่วยความจำหลักที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2  ส่วน คือ แรม กับรอม

ram-auf

            แรม  เป็นหน่วยความจำหลักที่เก็บข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วไป  หน่วยความจำประเภทนี้จะเก็บข้อมูลตราบเท่าที่ยังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ หรือยังมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้วงจรอยู่  แต่หากเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเกิดไฟฟ้าดับเมื่อใด ข้อมูลก็จะสูญหายทันที

 

 

 

kickstart-rom-4070            รอม  เป็นหน่วยความจำอีกประเภทหนึ่ง หน่วยความจำประเภทนี้มีไว้เพื่อบรรจุโปรแกรมสำคัญบางอย่าง เพื่อว่าเมื่อทำการเปิดเครื่อง ซีพียูจะเริ่มทำงานได้ทันที ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เก็บไว้ในรอมจะถูกบันทึกมาก่อนแล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลใดๆ ลงไปได้ ซึ่งข้อมูลหรือโปรแกรมที่อยู่ในรอมนี้ จะอยู่อย่างถาวร แม้จะปิดเครื่อง ข้อมูลหรือโปรแกรมก็จะไม่ถูกลบแต่อย่างใด

 

            3. หน่วยความจำสำรอง  

            หน่วยความจำสำรอง  มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ไว้ ตามที่ผู้ใช้
ต้องการ หากถูกเรียกใช้งานเมื่อใด ก็ถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองมาไว้ที่หน่วยความจำหลัก
นั่นคือ แรม เพื่อให้หน่วยประมวลผลทำงานติ่ไป หน่วยความจำประเภทนี้หากมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือไฟดับ ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน  หน่วยความจำสำรองที่ใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์
มีอยู่หลายประเภท เช่น

floppydisk

        – แผ่นบันทึก (หรือ Floppy Disk) แผ่นบันทึกข้อมูลในปัจจุบันมีขนาด 3.5 นิ้ว ตัวแผ่นบันทึกเป็นแผ่นบาง ฉาบผิวด้วยสารแม่เหล็กอยู่ในกรอบพลาสติกแข็ง เพื่อป้องกันการขีดข่วน สามารถบรรจุข้อมูลได้ 1.44 เมกะไบต์ ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว เนื่องจากบรรจุข้อมูลได้น้อย และชำรุดง่าย

 

  Harddisk-IDE2

        – ฮาร์ดดิสก์  ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งที่เคลือบสารแม่แหล็กหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน  หัวอ่านของเครื่องขับจะมีหลายหัว ในขณะที่แผ่นบันทึกแต่ละแผ่นบันทึกหมุน หัวอ่านจะเคลื่อนที่เข้าออกเพื่ออ่านข้อมูลที่เก็บบนพื้นผิวแผ่น  การเก็บข้อมูลในแต่ละแผ่นจะเป็นวง เรียกแต่ละวงของทุกแผ่นว่า ไซลินเดอร์   แต่ละไซลินเดอร์จะแบ่งเป็นเซกเตอร์ แต่ละเซกเตอร์แบ่งข้อมูลเป็นชุดๆ  ฮาร์ดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมาก มีความจุเป็นกิกะไบต์ เช่น 320  กิกะไบต์  การอ่านและเขียนข้อมูลจะกระทำได้เร็วมาก

  DVD_R


            – แผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี  ในปัจจุบันแผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย
เนื่องจาก
มีราคาถูก สามารถเก็บข้อมูลได้มาก ซีดี 1 แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ 750 เมกะไบต์
และแผ่นดีวีดี 1 แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 4.7 กิกะไบต์

  

 

mirror-usb

        – หน่วยความจำแบบแฟรช (หรือ Flash Memory) เป็นหน่วยความจำประเภทรอม ซึ่งเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีของ รอม และแรม มารวมกัน ทำให้หน่วยความจำชนิดนี้สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ คือสามารถเก็บและลบข้อมูลได้ตามต้องการ และถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้หันมาใช้หน่วยความจำแบบแฟรชกันมากขึ้น เพราะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้มาก เช่น 4 กิกะไบต์  , 8 กิกะไบต์

 

  

            4. หน่วยรับข้อมูล

            หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น

 
keyboard-shortcuts
            – แป้นพิมพ์  (หรือ Keyboard) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ แล้วส่งรหัสให้กับคอมพิวเตอร์

 

 

 
300586
        – เมาส์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนจอภาพแล้วคลิกปุ่มเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 
scanner
            – เครื่องกราดตรวจ (หรือ Scanner) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีของการผ่านแสงเพื่อทำการอ่านรหัสสัญลักษณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลต่อไป

 

 

 
TouchScreen
        – จอสัมผัส (หรือ Touch Screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลเข้า และส่งออกข้อมูลออกในเวลาเดียวกัน จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลโดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพประกอบไปด้วยตาข่ายของลำแสงอินฟาเรด เมื่อมีวัตถุมาสัมผัสบนจอภาพ จะมีการส่งสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ได้

 

 

            5. หน่วยส่งออกข้อมูล

            หน่วยส่งออกข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลออกมา เช่น
Acer_F-22_Ferrari_LCD_Monitor
            – จอภาพ (หรือ Monitor) การส่งออกของข้อมูลจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผลบนจอภาพจะแสดงด้วยจุดเล็กๆ ตามแนวนอนและแนวตั้ง จอภาพมีขนาดที่แตกต่างกันเช่น 17 นิ้ว  20  นิ้ว เป็นต้น

 

 

 
5599A94D-4D0C-4DD0-A799-BFEE959B839F
        – เครื่องพิมพ์ (หรือ Printer) เป็นอุปกรณ์ที่ส่งออกข้อมูลในรูปของการพิมพ์หมึกลงบนกระดาษหรือวัตถุต่างๆ  ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ออกมาหลายลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้งาน     

 

 

 
image024
            เราสามารถเปรียบเทียบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์กับร่างกายมนุษย์ได้  ซีพียูและหน่วยความจำหลักหรือแรม  เปรียบเหมือนสมองของมนุษย์ซึ่งทำงานทั้งควบคุมร่างกายเหมือนซีพียูและจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนแรม  นอกจากนี้สมองยังจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  ถ้าเราไม่ทบทวนความรู้เหล่านั้น สิ่งที่เราจดจำไว้ก็จะหายไป  เหมือนกับการทำงานของแรม  ส่วนหน่วยความจำสำรองเปรียบเสมือนหนังสือหรือสมุดบันทึกใดๆ  ที่สามารถอ่านและบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงไปได้  และสิ่งที่จดบันทึกนั้นไม่สูญหายไปไหน  ส่วนหน่วยรับข้อมูลเข้าก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้าของคน  ส่วนหน่วยส่งออกข้อมูลก็คือ  ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่สามารถแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ได้ เช่น  ปาก  มือ  แขน  หรือขา  เป็นต้น 

  

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

* เรียนจากสื่อ CAI
* http://www.thaigoodview.com
* http://computer.kapook.com/component.php
* http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix1.htm
Advertisements

32 Responses

 1. ก็ไม่มีใครมาดูแลหัวใจ ก็หัวใจไม่ต้องแคล
  ก็ตอนที่ไม่มีเธอ
  ด้วยแลในแฟนเก่า คนนิสัยไม่ดีอย่าเอาอย่าง

 2. ก็หัวใจตัวเองก็ยังทิ้งขว้า

 3. .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  …………
  ……..

 4. อีเห้เอ้ย

 5. กากชิปหาย5555

 6. ชอบมากฮะจาก เจมส์ skizztv

 7. กากกกกก

 8. ก กกกกกกกกกกกกกกกก

 9. 1. หน่วยประมวลผลกลาง (หรือ Processor)

 10. แล้วพวกนี้เปรียบเหมือร่างกายมนุษย์ไหม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: