About

Web Blog ของ KruJi  พัฒนาโดย

–> นายจิรพงษ์  คำปวง
–> ครู คศ.2
–> โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่
–> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ขอขอบคุณ

 –> คณะวิทยากร และทีมงานของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Social Media
–> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5
–> คณะครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

สังคมออนไลน์ของ KruJi

โฆษณา
%d bloggers like this: