หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
2. เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ใบงาน

1. ให้นักเรียนแต่ละคน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดย คลิกที่นี่
2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนด้านล่าง
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5  กลุ่ม  เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ
เช่น Internet, หนังสือในห้องสมุด แล้วจัดทำ VDO นำเสนอ
และทำการอับโหลดไว้ที่ Youtube หลังจากนั้น Post แจ้ง link ด้านล่าง
โดยแบ่งหัวข้อดังนี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  5  หน่วย 
กลุ่มที่ 1 หน่วยประมวลผลกลาง
กลุ่มที่ 2 หน่วยความจำหลัก
กลุ่มที่ 3 หน่วยความจำสำรอง
กลุ่มที่ 4 หน่วยรับข้อมูล
กลุ่มที่ 5 หน่วยส่งออกข้อมูล
4. ทำแบบฝึกหัด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6. ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบหลังเรียน คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
2. เข้าใจการทำงานและหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ใบงาน

1. ให้นักเรียนแต่ละคน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดย คลิกที่นี่
2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนด้านล่าง
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ
เช่น Internet, หนังสือในห้องสมุด แล้วจัดทำ Powerpoint นำเสนอ
และทำการอับโหลดไว้ที่ slideshare หลังจากนั้น Post แจ้ง link ด้านล่าง
โดยแบ่งหัวข้อดังนี้ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ
กลุ่มที่ 1 ฮาร์ดแวร์ 
กลุ่มที่ 2 ซอฟต์แวร์
กลุ่มที่ 3 มนุษย์
กลุ่มที่ 4 ข้อมูล
4. ทำแบบฝึกหัด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6. ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบหลังเรียน
คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

คำแนะนำ (สำหรับ ม.1)

คำแนะนำก่อนเริ่มเรียน อ่านเพิ่มเติม