บทที่ 5 การสร้าง Symbol

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถสร้าง Symbol ในรูปแบบต่างๆ ได้
2. สามารถนำ Symbol ในรูปแบบต่างๆ ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ใบงาน

1. ให้นักเรียนศึกษาการสร้าง Symbol จากวิดีโอด้านล่าง
2. ให้นักเรียนสร้าง Symbol รูปแบบต่างๆ แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .fla
อับโหลดขึ้น web ที่ฝากไฟล์ฟรี แล้วโพสแจ้งลิ้งด้างล่าง

 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 * www.caistudio.info
โฆษณา

บทที่ 4 การใช้สี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถใส่สีให้กับวัตถุต่างๆ ได้
2. สามารถใช้เครื่องมือในการปรับแต่งสีได้อย่างเหมาะสม

ใบงาน

1. ให้นักเรียนศึกษาการใช้สี จากวิดีโอด้านล่าง
2. ให้นักเรียนสร้าง วาดภาพและใส่สีให้สวยงาม แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .fla
อับโหลดขึ้น web ที่ฝากไฟล์ฟรี แล้วโพสแจ้งลิ้งด้างล่าง

 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 * www.caistudio.info

บทที่ 3 การจัดการกับตัวอักษร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถปรับแต่งตัวอักษรได้
2. สามารถใช้งาน Panel เกี่ยวกับการปรับแต่งตัวอักษรได้

ใบงาน

1. ให้นักเรียนศึกษาการจัดการกับตัวอักษรจากวิดีโอด้านล่าง
2. ให้นักเรียนสร้างตัวอักษรกราฟิก ในลักษณะต่างๆ แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .jpg 
อับโหลดขึ้น Flickr แล้วโพสแจ้งลิ้งด้างล่าง

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 * www.caistudio.info

บทที่ 2 การใช้เครื่องมือ Tools ต่างๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Flash 8 ได้
2. สามารถใช้เครื่องมือ สร้างชิ้นงานได้

ใบงาน

1. ให้นักเรียนศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Flash 8  จากวิดีโอด้านล่าง
2. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรม Flash 8 โดยการวาดภาพ
แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .jpg  อับโหลดขึ้น Flickr แล้วโพสแจ้งลิ้งด้างล่าง

การใช้เครื่องมือของโปรแกรม Flash 8

ต่อ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 * www.caistudio.info

 

ผลงานนักเรียน

บทที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Flash 8

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Flash 8 ได้
2. สามารถเรียกใช้งานส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Flash 8 ได้

ใบงาน

1. ให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรม Flash 8  จากวิดีโอด้านล่าง
2. ให้นักเรียนปิดส่วนประกอบ เช่น panel ต่างๆ Tools ต่างๆ แล้วทำการเรียกคืนได้

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 * www.caistudio.info

คำแนะนำ (สำหรับ ม.2)

คำแนะนำก่อนเริ่มเรียน อ่านเพิ่มเติม